อุปฺปนฺนปุพฺพ ว. เกิดขึ้นแล้วในก่อน (เคยเกิดขึ้นแล้ว) นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. อุปฺปนฺน