อุปฺปนฺนปฺปสาท ว. ผู้มีความเลื่อมใสอันเกิดขึ้นแล้ว แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.พหุ. อุปฺปนฺนปฺ-ปสาทา (ภิกฺขู) อ. ภิกษุ ท. ผู้มีความเลื่อมใสอันเกิดขึ้นแล้ว [ธ. ๖: ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ หน้า ๘๘]