อุปฺปนฺนมติโน (สตฺตา) ความรู้อันเกิดขึ้นแล้ว ของสัตว์ ท. เหล่านั้น มีอยู่ เหตุนั้น สัตว์ ท. เหล่านั้น ชื่อว่าผู้มีความรู้อันเกิดขึ้นแล้ว คำว่า อุปฺปนฺนมติโน มาจาก อุปฺปนฺนมติ ศัพท์ + อี ปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิต ลบสระหน้า คือ อิ ที่ ติ ได้รูปเป็น อุปฺปนฺนมตี อี การันต์ ในปุงลิงค์ ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหุวจนะ รัสสะ อี เป็น อิ แปลง โย เป็น โน สำเร็จรูปเป็น อุปฺปนฺนมติโน แจกเหมือน เสฏฺี