อุปฺปนฺนลาภสกฺการ น. ลาภและสักการะอันเกิดขึ้นแล้ว นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อุปฺปนฺน