อุปฺปนฺนสิเนห ว. มีความรักอันเกิดขึ้นแล้ว ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อุปฺปนฺนสิเนโห (สกฺโก) อ. ท้าวสักกะ ผู้มีความรักอันเกิดขึ้นแล้ว [ธ. ๖: โรหิณีขตฺติย- หน้า ๑๖๒] เป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อุปฺปนฺโน สิเนโห ยสฺส โส อุปฺปนฺนสิเนโห (สกฺโก)