อุปฺปาทิต ก. อัน…ให้เกิดขึ้นแล้ว อุ บทหน้า + ปท ธาตุ ในความเกิด + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ต ปัจจัยเป็นเหตุกัมมวาจก ลง อิ อาคม ซ้อน