อุปฺปาเทตพฺพ ก. อัน…พึงให้เกิดขึ้น อุ บทหน้า + ปท ธาตุ ในความเกิด + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ตพฺพ ปัจจัย เป็นเหตุกัมมวาจก ซ้อน ปฺ หน้าธาตุ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ ได้รูปเป็น อุปฺปาเทตพฺพ