อุปฺปาเทติ ก. (เช่น ภิกฺขุ อ. ภิกษุ) ยัง…ย่อมให้เกิดขึ้น อุ บทหน้า + ปท ธาตุ ในความเกิด + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ ซ้อน ปฺ หน้า ธาตุ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น อุปฺปาเทติ