อุปฺปาเทสิ ก. (เช่น เถโร อ. พระเถระ) ยัง…ให้เกิดขึ้นแล้ว อุ บทหน้า + ปท ธาตุ ในความเกิด + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ซ้อน ปฺ หน้าธาตุ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ