อุพฺพตฺเตตฺวา ก. เพิกขึ้นแล้ว อุ บทหน้า + วตฺต ธาตุ ในความเป็นไป มี อุ อยู่หน้า แปลว่า เพิกขึ้น