อุมฺมิเลตฺวา ก. ลืมขึ้นแล้ว อุ บทหน้า + มิล ธาตุ ในความหลับตา มี อุ อยู่หน้า แปลว่า ลืมตา + เอ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ซ้อน มฺ