อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺต ว. ผู้ทั้งขวนขวายแล้วทั้งประกอบแล้ว ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ผู้ทั้งขวนขวายแล้วทั้งประกอบแล้ว เป็นวิเสสโนภยบท