อุสภสทิสตา น.,อิต. ความที่แห่งตนเป็นผู้เช่นกับด้วยโคอุสภะ แจกเหมือน กญฺา เช่น ปญฺ.เอก. อุสภสทิสตาย เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้เช่นกับด้วยโคอุสภะ ลง ตา ปัจจัยในภาวตัทธิต มีตติยาตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์