อุสุการ ว. ผู้กระทำซึ่งลูกศร ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.พหุ. อุสุกาเร (ชเน) ซึ่งชน ท. ผู้กระทำซึ่งลูกศร คำว่า อุสุการ มาจาก อุสุ บทหน้า + กร ธาตุ ในความทำ + ณ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ ได้รูปเป็น อุสุการ แปลว่า ผู้กระทำซึ่งลูกศร เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า อุสุํ กโรนฺตีติ อุสุการา (ชนา) ชน ท. เหล่าใด ย่อมกระทำ ซึ่งลูกศร เหตุนั้น