อุสฺสงฺกิต ก. อัน…รังเกียจแล้ว อุ บทหน้า + สงฺก ธาตุ ในความสงสัย, ความรังเกียจ + ต ปัจจัย ลง อิ อาคม ได้รูปเป็น อุสฺสงฺกิต ดู อกต