อุสฺสาปิต ก. อัน…ให้ยกขึ้นแล้ว อุ บทหน้า + สิ ธาตุ ในความยก + ณาเป ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ต ปัจจัยเป็นเหตุกัมมวาจก ลง อิ อาคม ซ้อน สฺ หน้าธาตุ ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป เป็น อุสฺสิ + อาเป + อิ + ต ระหว่าง อุสฺสิ – อาเป ลบสระหน้า