อุฬุงฺกปิฏฺ น.,นปุ. หลังแห่งกระบวย แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. อุฬุงฺกปิฏฺเน ทางหลังแห่งกระบวย เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อุฬุงฺกสฺส ปิฏฺํ = อุฬุงฺกปิฏฺํ [อุฬุงฺก = กระบวย ปุ.]