อุเปต ก. เข้าถึงแล้ว อุป บทหน้า + อิ ธาตุ ในความไป, ความถึง + ต ปัจจัย แปลง อิ ธาตุ เป็น เอ ได้รูปเป็น อุเปต ดู อคต