อุ ลง ก สกัตถ์ ได้รูปเป็น จกฺขุก แปลว่า ผู้เห็น เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า จกฺขนฺตีติ จกฺขุกา