อโรคสฺส ภาโว = อาโรคฺยํ [อโรค + ณฺย ด้วยอำนาจ ณฺย ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นศัพท์เป็น อา ลบ ณฺ เหลือไว้แต่ ย แปลง ย กับ ค เป็น คฺย ได้รูปเป็น