อ การันต์ ในปุงลิงค์ ลง ส จตุตถีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง อ กับ ส เป็น อาย สำเร็จรูปเป็น อาคมนตฺถาย แจกเหมือน ปุริส