อ. บุคคล ผู้ฉลาดในอาจาระ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาจารสฺส กุสโล = อาจารกุสโล (ปุคฺคโล) [ศัพท์ที่อยู่หน้า กุสล, โกสล, เฉก, พฺยตฺต, โกวิท