+ อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ ซ้อน กฺ หน้าธาตุ แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น โอกฺกมึสุ