อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มิ วัตตมานาวิภัตติ แปลง คม ธาตุ เป็น คจฺฉ มิ อยู่หลัง ทีฆะ อ ที่สุดธาตุ เป็น อา สำเร็จรูปเป็น อาคจฺฉามิ