+ อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + เอยฺยํ สัตตมีวิภัตติ แปลง คม ธาตุ เป็น คจฺฉ สำเร็จรูปเป็น อาคจฺเฉยฺยํ