อ. พระเถระ รูปหนึ่ง อิต. เช่น ป.เอก. เอกา อิตฺถี อ. หญิง คนหนึ่ง นปุ. เช่น ป.เอก. เอกํ ภาชนํ อ. ภาชนะ หนึ่ง