เกราฏิกปกฺขภชน น.นปุ. อัน (การ) คบซึ่งฝักฝ่ายแห่งธรรมอันเป็นข้าศึก แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. เกราฏิกปกฺขภชเนน เพราะอันคบซึ่งฝักฝ่ายแห่งธรรมอันเป็นข้าศึก เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. เกราฏิกสฺส ปกฺโข =