เกวฏฺฏคาม น.,ปุ. บ้านของชาวประมง แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. เกวฏฺฏคาเม ในบ้านของชาวประมง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เกวฏฺฏสฺส คาโม = เกวฏฺฏคาโม