เกวฏฺฏเชฏฺก น.,ปุ. ชาวประมงผู้เจริญที่สุด (หัวหน้าชาวประมง) แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. เกวฏฺฏเชฏฺโก อ. ชาวประมงผู้เจริญที่สุด เป็นวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า เกวฏฺโฏ เชฏฺโก = เกวฏฺฏเชฏฺโก