เกวลี ว. ล้วน ปุ. แจกเหมือน เสฏฺี เช่น ปพฺพตสฺส สุวณฺณสฺส … เกวลี = อ. ภูเขา พึงเป็นสภาพล้วน ด้วยทอง … พึงเป็น [ธ. ๗: มารวตฺถุ หน้า ๑๖๐]