เกสกลาป น.,ปุ. กำแห่งผม แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. เกสกลาปํ ยังกำแห่งผม เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เกสานํ กลาโป = เกสกลาโป