เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ ลง โต ปัจจัย เป็น อาคตกาลโต บ้าง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า