เช่น ต.เอก. ขณฺฑสีลาทิตาย เพราะความเป็นแห่งบุคคลมีบุคคลผู้มีศีลอันขาดเป็นต้น ลง ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต มีฉัฏฐีตุลาธิกรณพหุพพิหิสมาส และฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตุล.วิ. ขณฺฑํ สีลํ ยสฺส โส = ขณฺฑสีโล (ปุคฺคโล) บุคคลผู้มีศีลอันขาด ฉ.ตุล.วิ. ขณฺฑสีโล (ปุคฺคโล) อาทิ ยสฺส โส ขณฺฑสีลาทิ (ปุคฺคโล) บุคคลมีบุคคลผู้มีศีล