เช่น ทุ.เอก. ขนฺธาทิปฺปฏิสํยุตฺตํ (ปญฺหํ) ซึ่งปัญหาอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยสภาวธรรมมีขันธ์เป็นต้น เป็นตติยาตัปปุริส