เช่น ทุ.เอก. คหการํ (ตณฺหาวฑฺฒกึ) ซึ่งนายช่างคือตัณหา ผู้กระทำซึ่งเรือน มาจาก คห บทหน้า + กร ธาตุ ในความทำ + ณ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณ