เช่น ทุ.เอก. อาทรํ ซึ่งความเอื้อเฟื้อ ต.เอก. อาทเรน โดยความเอื้อเฟื้อ มาจาก อา บทหน้า + ทร ธาตุ ในความเอื้อเฟื้อ + อ ปัจจัย ได้รูปเป็น