เป็นที่ชัก [ตามนัย ปาจิตฺยาทิโยชนา ว่า อาวิญฺฉนํ มาจาก [อว บทหน้า อฉิธาตุ ยุ ปัจจัย] ทีฆะ อ ที่ อว เป็น อา แปลง อ ต้นธาตุ เป็น อิ, ธาตุ ที่มี อิ ต่อท้าย ลงนิคคหิตอาคม เพราะ ฉ หลังแปลงนิคคหิตเป็น ญฺ เพราะ อิ หลัง ลบ อ ที่ ว แปลง ยุ เป็น อน]