เป็นอันเดียวกัน พระนครนั้น ชื่อว่าอันมีความโพลงทั่วเป็นอันเดียวกัน คำว่า ปชฺโชต มาจาก ป บทหน้า + โชต ธาตุ ในความโพลง, ความรุ่งเรือง + อ ปัจจัย ซ้อน ชฺ หน้าธาตุ ได้รูปเป็น ปชฺโชต แปลว่า ความโพลงทั่ว, ความรุ่งเรือง เป็น