เป็น นฺ. ได้รูปเป็น อาคนฺตพฺพ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง อ กับ สิ เป็น อํ สำเร็จรูปเป็น