เป็น ลง ตฺต ปัจจัยในภาวตัทธิต มีสัตตมีตุลยาธิ-กรณพหุพพหิหิสมาส ต ปัจจัยในนามกิตก์ (นอกแบบ) กัตตุรูป กัตตุสาธนะ เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ตุล.วิ. เอกา ปชฺโชติ ยสฺมึ ตํ เอกปฺปชฺโชติ (นครํ) พระนครอันมีความโพลงทั่ว