เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น คจฺฉิ เช่น มา ตตฺถ คจฺฉิ = อ. ท่าน อย่าไปแล้ว ในที่นั้น [ธ. ๖: กาลตฺเถรวตฺถุ หน้า ๒๒]