เหมือน กุล เช่น ส.เอก. คคณมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งท้องฟ้า เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า คคณสฺส