เหมือน กุล เช่น ส.เอก. อาปณทฺวาเร ที่ประตูแห่งร้านตลาด เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาปณสฺส ทฺวารํ = อาปณทฺวารํ