เหลือไว้แต่ อิก ได้รูปเป็น อาฬวิก ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. อาฬวิโก (ภิกฺขุ) วิ.ว่า อาฬวิยํ