เอกงฺคุลิมตฺตา (สิทฺธตฺถกา) นิ้วมือหนึ่ง (หยิบมือหนึ่ง) เป็นประมาณ ของเมล็ดพันธุ์ผักกาด ท. เหล่าใด เมล็ดพันธุ์ผักกาด ท. เหล่านั้น ชื่อว่า