เอกงฺคุลิมตฺต ว. อันมีนิ้วมือหนึ่งเป็นประมาณ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.พหุ. เอกงฺคุลิมตฺตา