เอกจีวโร ว.,ปุ. (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ ผู้มีจีวรผืนเดียว เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า เอกํ จีวรํ ยสฺส โส เอกจีวโร (ภิกฺขุ) จีวร ของภิกษุใด ผืนเดียว ภิกษุนั้น ชื่อว่าผู้มีจีวรผืนเดียว