เอกนวุติ อิ การันต์ ในปุงลิงค์ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง อิ กับ สฺมึ เป็น เอ สำเร็จรูปเป็น เอกนวุเต [เอกนวุติ ตามปกติเป็นอิตถีลิงค์ ฝ่ายเอกวจนะอย่างเดียว แจกเหมือน รตฺติ แต่ที่เป็นปุงลิงค์ แจกเหมือน มุนิ ก็มี]