เอกพทฺธ ว. เนื่องเป็นอันเดียวกันแล้ว (อันเนื่องแล้วโดยความเป็นอันเดียวกัน) นปุ. แจกเหมือน