เอกมาสี ว.,ปุ. ผู้นั่งคนเดียวโดยปกติ มาจาก เอก + อาส ธาตุ ในความนั่ง + ณี ปัจจัย สระอยู่หลัง ลง ม อาคม ลบ ณ เหลือไว้แต่ อี ได้รูปเป็น